About the Society...
   Activities  
   Main aims  
   Area of Interests  
   Scientific divisions  
   Board  
   Address  
   Contact  
   History  
   Statute (Polish Only)  
2013 Czochralski's Year
Our Patron
Board
PTWK Members
Archive (Polish)
Links
Jobs
Sitemap
EN PL

Statut Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów

Spis Treści:


Rozdział I: Postanowienia ogólne
Rozdział II: Cele i środki działania
Rozdział III: Członkowie, ich prawa i obowiązki
Rozdział IV: Władze PTWK oraz ich kompetencje
Rozdział V: Specjalistyczne sekcje naukowe
Rozdział VI: Komisje specjalistyczne
Rozdział VII: Majątek i fundusze
Rozdział VIII: Zmiana statutu i rozwiązanie się PTWK

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów, zwane w dalszej części statutu PTWK.

§ 2

Terenem działalności PTWK jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą Zarządu Głównego - miasto Warszawa.

§ 3
 1. PTWK działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
 2. Towarzystwo ma prawo powoływania oddziałów terenowych.

§ 4

PTWK może przystępować do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

§ 5

Zarząd Główny ma prawo używać pieczęci okrągłej z napisem: Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów Zarząd Główny oraz pieczęci podłużnej z nazwą, adresem i numerem telefonu.

§ 6

PTWK opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

Celem PTWK jest:
 1. uprawianie i krzewienie nauk o krystalizacji oraz nauk pokrewnych,
 2. umacnianie więzi między osobami zajmującymi się naukami o krystalizacji, zatrudnionymi w różnych dziedzinach gospodarki narodowej i podnoszenie tą drogą ogólnego poziomu wiedzy w zakresie nauk o krystalizacji w Polsce.
 3. aktywny udział w międzynarodowym ruchu dotyczącym problematyki wzrostu kryształów, w tym ścisła współpraca z Międzynarodową Unią Wzrostu Kryształów.

§ 8

PTWK realizuje swoje cele przez:
 1. urządzanie spotkań naukowych, szkół letnich, zimowych itp. oraz przez współpracę z innymi instytucjami przy organizowaniu tych imprez,
 2. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi oraz uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym,
 3. zapraszanie i organizowanie przyjazdów uczonych zagranicznych do Polski,
 4. rozwijanie współpracy z władzami oświatowymi i instytucjami naukowymi, zakładami pracy, przemysłem i innymi instytucjami,
 5. popieranie i nagradzanie badań oraz popieranie działalności dydaktycznej związanej z naukami o krystalizacji,
 6. udzielanie pomocy członkom w udziale w zjazdach i konferencjach naukowych,
 7. tworzenie sekcji i komisji do wykonywania określonych zadań,
 8. wydawanie czasopism za pośrednictwem instytucji powołanych do prowadzenia działalności wydawniczej oraz wydawanie książek i broszur z dziedziny nauk o krystalizacji i ich zastosowań,
 9. przedstawianie zasłużonych osób do nagród za pracę naukową,
 10. inne formy działalności, zgodne z celami Towarzystwa.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie PTWK dzielą się na:
 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym PTWK może zostać każda osoba pełnoletnia.
 2. Członkostwo zwyczajne dzieli się na czasowe i dożywotnie.
 3. W przypadku członkostwa czasowego obowiązuje składka roczna, podczas gdy dla członkostwa dożywotniego ustala się składkę jednorazową.
 4. Wysokość składek członkowskich określa Walne Zebranie Członków PTWK na wniosek Zarządu Głównego.
 5. O przyjęciu na członka decyduje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 11

 1. Członkiem honorowym może być osoba, która położyła szczególne zasługi w dziedzinie nauk o krystalizacji lub nauk pokrewnych, albo też osoba wybitnie zasłużona dla PTWK. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Głównego Walne Zebranie Członków PTWK większością 2/3 głosów.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością PTWK, która udzieli poparcia finansowego lub w innej formie na rzecz PTWK i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo do:
 1. czynnego i biernego wyboru władz PTWK,
 2. udziału w konferencjach naukowych i kursach organizowanych przez PTWK,
 3. udziału w realizacji współpracy PTWK z zagranicznymi instytucjami,
 4. korzystania z ulg w nabywaniu wydawnictw PTWK,
 5. korzystania z dofinansowania kosztów udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych, w ramach posiadanych środków.

§ 13

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
 1. przyczyniania się do rozwoju PTWK i aktywnego udziału w realizacji celów statutowych,
 2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz PTWK,
 3. przestrzegania norm współżycia społecznego,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich, w przypadku członkostwa czasowego, w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków PTWK.

§ 14

1. Członkostwo zwyczajne czasowe ustaje na skutek:
 • wystąpienia zgłoszonego Zarządowi PTWK na drodze pisemnej, przy czym występującego obowiązuje uregulowanie zaległych składek,
 • skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż jeden rok, pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień.

2. Członkostwo zwyczajne czasowe lub dożywotnie ustaje na skutek:
 • wykluczenia na wniosek Zarządu, na mocy uchwały Walnego Zebrania, za czyny nie licujące z godnością członka PTWK lub za działalność na szkodę Towarzystwa,
 • skazania członka prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

§ 15

Przynależność do PTWK członka wspierającego ustaje na skutek:
 1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
 2. skreślenia, na podstawie uchwały Zarządu Głównego, w związku z utratą osobowości prawnej lub w związku z zaleganiem z opłatą składek za okres dłuższy niż jeden rok, pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień.

Rozdział IV

WŁADZE PTWK ORAZ ICH KOMPETENCJE

§ 16
 1. Władzami PTWK są:
  a) Walne Zebranie Członków,
  b) Zarząd Główny,
  c) Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu Głównego, Władz Sekcji Specjalistycznych i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

§ 17
 1. Najwyższą władzą PTWK jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zebranie nadzwyczajne zwołuje się na wniosek 1/3 członków Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Głównego.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej PTWK,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. wybór w głosowaniu tajnym członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
 5. zatwierdzanie proponowanych przez urzędującego prezesa kandydatur na stanowiska dwóch sekretarzy i skarbnika,
 6. prawo odwoływania Zarządu lub poszczególnych jego członków,
 7. zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego,
 8. zatwierdzanie uchwał Zarządu Głównego o przystąpieniu do innych organizacji,
 9. nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Głównego,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie odwołań, skreśleń i wykluczeń członków,
 11. powoływanie specjalistycznych komisji i sekcji,
 12. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 13. podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
 14. powoływanie oddziałów terenowych oraz ich rozwiązywanie,
 15. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się PTWK.

§ 19

Walne Zebranie jest władne do przeprowadzenia wyborów i podejmowania uchwał w pierwszym terminie głosowania, zwykłą większością głosów członków obecnych.

§ 20
 1. W Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym biorą udział wszyscy członkowie, a w przypadku osób prawnych upoważnieni przez nich przedstawiciele.
 2. W Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym mogą brać udział zaproszeni goście.

§ 21
 1. Prezes PTWK zawiadamia członków o terminie i miejscu obrad Walnego Zebrania Członków co najmniej na trzy miesiące przed zebraniem.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane w terminie czterech tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad problemami, dla których zostało zwołane.

§ 22

 1. Walne Zebranie Członków wybiera większością głosów, w tajnym głosowaniu:
  a) prezesa-elekta,
  b) Komisję Rewizyjną.
 2. Walne Zebranie Członków zatwierdza większością głosów, w jawnym głosowaniu:
  a) dwóch sekretarzy,
  b) skarbnika. W celu sprawnego funkcjonowania PTWK zaleca się, aby jeden z sekretarzy i skarbnik byli pracownikami ośrodka, w którym mieści się siedziba Zarządu Głównego.
 3. Po upływie kadencji prezes-elekt, wybrany na poprzednim Walnym Zebraniu Członków PTWK, automatycznie obejmuje funkcję prezesa oraz odbywają się nowe wybory, o których mowa w ust. 1.

§ 23

 1. W skład Zarządu Głównego wchodzą: prezes, prezes-elekt, eks-prezes (czyli prezes z poprzedniej kadencji) i przewodniczący sekcji specjalistycznych. W skład Zarządu Głównego wchodzą również dwaj sekretarze i skarbnik. W pracach Zarządu uczestniczy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jako obserwator.
 2. W razie ustąpienia prezesa w czasie trwania kadencji jego funkcję, aż do najbliższego Walnego Zebrania Członków, obejmuje prezes-elekt.
 3. W razie ustąpienia sekretarza lub skarbnika w czasie trwania kadencji ich funkcje obejmują osoby nowowyznaczone przez Zarząd na zasadzie konsensusu.

§ 24

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
 1. reprezentowanie PTWK na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie działalnością PTWK zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 3. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,
 4. zatwierdzanie bilansu,
 5. powoływanie i rozwiązywanie sekcji naukowych oraz komisji specjalistycznych, stałych i okresowych, wraz z nadzorowaniem ich działalności,
 6. zawieranie umów o współpracy z innymi towarzystwami naukowymi, krajowymi i zagranicznymi,
 7. występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego,
 8. podejmowanie uchwał o wstąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
 9. zarządzanie majątkiem i funduszami PTWK,
 10. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego PTWK,
 11. przyjmowanie i skreślanie członków wspierających.

§ 25

 1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub przynajmniej eks-prezesa albo prezesa-elekta. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania Zarządu.
 2. Posiedzenie Zarządu Głównego zwoływane jest co najmniej raz w roku.

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności PTWK pod względem celowości, rzetelności i gospodarności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 3. Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Głównego.

§ 28

Zarząd ustala szczegółowy podział kompetencji na swoim pierwszym zebraniu.

§ 29

 1. Wszelkie spory wynikłe między członkami PTWK w związku z ich działalnością przy realizowaniu zadań Towarzystwa roztrzyga Sąd Polubowny złożony z dwóch osób wyznaczonych po jednej przez każdą ze stron oraz wybranego przez te osoby superarbitra. Członkowie Sądu Polubownego muszą być członkami PTKW.
 2. Zakres uprawnień i tok postępowania przed Sądem Polubownym określa osobny regulamin uchwalony i zatwierdzony przez Zarząd Główny.

Rozdział V

SPECJALISTYCZNE SEKCJE NAUKOWE

§ 30

 1. Specjalistyczne sekcje naukowe powołuje i rozwiązuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego.
 2. Każda sekcja specjalistyczna nosi określoną nazwę odzwierciedlającą zakres jej działalności naukowej.
 3. Sekcje specjalistyczne realizują swoje cele poprzez działalność określoną w 8.

§ 31

 1. Sekcje specjalistyczne działają pod nadzorem Zarządu Głównego PTWK.
 2. Na wniosek Zarządu Głównego przewodniczących sekcji zatwierdza i odwołuje Walne Zebranie PTWK zwykłą większością głosów.
 3. Działalnością danej sekcji kierują: przewodniczący, jego zastępca i sekretarz - wybierani przez zebranie członków sekcji.
 4. Przewodniczący sekcji proponuje swego zastępcę i sekretarza sekcji.

Rozdział VI

KOMISJE SPECJALISTYCZNE

§ 32

 1. Komisje specjalistyczne powołuje i odwołuje Zarząd Główny.
 2. Zakres, cel i tryb powoływania i rozwiązywania określonej komisji ustala Zarząd Główny.

Rozdział VII

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 33

Majątek PTWK stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 34

Na fundusze składają się:
 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu PTWK,
 3. dotacje, subwencje i darowizny,
 4. dochody z działalności statutowej.

§ 35

Dla ważności pism dotyczących praw i zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch spośród czterech następujących członków Zarządu PTWK: prezes, obaj sekretarze i skarbnik.

Rozdział VIII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ PTWK

§ 36

 1. Uchwałę w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
 2. Uchwała o zmianie statutu podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

§ 37

Uchwałę o rozwiązaniu się PTWK podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

Niniejszy statut uchwalony na Zebraniu Założycielskim PTWK w dniu 24 maja 1991 r. zarejestrowano w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie, wraz z późniejszymi zmianami:

 1. poprawka WZCz PTWK z dnia 12 maja 1993 r.
 2. poprawki WZCz PTWK z dnia 23 maja 1995 r.
 3. poprawki WZCz PTWK z dnia 11 maja 1998 r.
Wydział I Cywilny, Ns. Rej. ST 39/92 ( z dnia 08. 06. 1992 r.).