Przyznanie Prof. dr hab. Annie Pajączkowskiej
Tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kcynia"
i medalu "Zasłużony Dla Gminy Kcynia"

Wprowadzenie

Prof. dr hab. Anna Pajaczkowska otrzymała w 2003 roku tytuł "Honorowego Obywatela Gminy Kcynia", a w 2007 roku - medal "Zasłużony dla Gminy Kcynia" za wieloletnią działalność na rzecz przywrócenia pamięci polskiego naukowca profesora Jana Czochralskiego oraz jego miejsca urodzenia, życia i spoczynku w mieście Kcynia.

Przedstawiła na kilku konferencjach zagranicznych życiorys i dorobek naukowy Profesora. Inicjowała i współorganizowała przy współudziale członków Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów, którego patronem jest prof. Jan Czochralski, wiele konferencji krajowych i międzynarodowych (również w Kcyni). Towarzystwo było współ fundatorem pomnika Jana Czochralskiego i przy poparciu Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych i jego Dyrektora dr Zygmunta Łuczyńskiego wsparło stworzenie Izby Pamięci poświęconej Profesorowi.

Informacje o działalności na rzecz Profesora znajdują się na stronie internetowej Towarzystwa.

Uchwała Rady Miejskiej w Kcyni.

1. Z protokołu z posiedzenia Rady Miejskiej w Kcyni:
wyciąg z PROTOKÓŁU nr X/2003 z Sesji Rady Miejskiej w KCYNI z dnia 11 czerwca 2003 r., w sali Urzędu Gminy i Miasta w Kcyni:
a/ w sprawie nadania profesor dr habilitowanej Annie Pajączkowskiej tytułu: "Honorowy Obywatel Gminy Kcynia".
Projekt uchwały oraz uzasadnienie do uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Z.Prusak. Następnie Przewodniczący Rady R.Hanioszyn - nadmienił, że wniosek o nadanie tytułu prof. dr hab. Annie Pajączkowskiej złożyli: Komitet Osiedlowy nr 2 w Kcyni z przewodniczącym J.Kurantem, Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni oraz Burmistrz Kcyni. Uchwała Nr X/5 5/2003 podjęta została jednogłośnie przez obecnych radnych - 15 radnych obecnych na sali i stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu. Przewodniczący Rady poinformował, że akt nadania tytułu " Honorowy Obywatel Gminy Kcynia " profesor Annie Pajączkowskiej zostanie wręczony w dniu 18 czerwca br. w czasie jej pobytu na Sesji Młodzieżowej w Kcyni.

2. Informacja z "Nakielskiego Czasu", NC nr 25(397)2003; www.nakielskiczas.pl
"Prof. dr hab. Annie Pajączkowskiej nadany zostanie tytuł "Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kcynia" za przywracanie pamięci kcynianina, Jana Czochralskiego. Naukowiec znany jest dzięki jego słynnej i szeroko stosowanej na świecie metodzie wzrostu kryształów nazywanej "metodą Czochralskiego". Anna Pajączkowska propaguje osobę kcynianina zarówno w kraju, jak i na świecie. Anna Pajączkowska jest prezeską Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów w Warszawie. Od kilkunastu lat jest inicjatorką przywracania pamięci wielkiego uczonego w dziedzinie fizyki, chemii metali, metalurgii i krystalografii zarówno w kraju jak i za granicą. Dzięki jej inicjatywie i pomocy finansowej urządzono "Izbę Pamięci Jana Czochralskiego". Zorganizowała wiele konferencji krajowych i międzynarodowych poświeconych osobie kcyńskiego profesora.
Wniosek o nadanie Annie Pajączkowskiej honorowego tytułu skierowały do urzędy w Kcyni: Rada Osiedlowa nr 2 w Kcyni, Szkoła Podstawowa im. J. Czochralskiego oraz kcyńska Rada Miejska. Uroczyste nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Kcyni" przez Radę Miejska w Kcyni, Annie Pajączkowskiej odbędzie się, w środę, 18 czerwca w Liceum Ogólnokształcącym w Kcyni na sympozjum naukowym."

3. Tytuł "Zasłużony dla "Gminy Kcynia"
W dniu 27 września 2007 uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/127/2007 nadany został medal "Zasłużony dla Gminy Kcynia". Wręczenie medalu nastąpiło w dniu 6 grudnia 2007 r. w Kcyni na uroczystej XV sesji Rady Miejskiej.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: www.kcynia.pl.

W słowach podziękowania prof. Pajaczkowska poinformowała o wygraniu przez Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów organizacji Międzynarodowego Kongresu Wzrostu Kryształów w 2013 roku, w Polsce i wręczyła Panu Burmistrzowi koszulkę i folder informujący o tym Kongresie. Pani Profesor podkreśliła, że miasto Kcynia jako miejsce związane z prof. Janem Czochralskim będzie również zauważone przez organizatorów Kongresu.

    

Źródło: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów 35(3)(2007)